2024-05-24

Faktoring a ryzyko niewypłacalności kontrahentów

niewyplacalni kontrahenci

Factoring jest jedną z lepszych metod pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Umożliwia przede wszystkim podwyższenie płynności finansowej. Może również stanowić formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością kontrahentów. Perspektywę taką udostępnia bowiem rodzaj factoringu nazywany factoringiem pełnym, właściwym lub bez regresu. Na czym zatem dokładnie polega ten typ usługi i z jakimi kosztami się wiąże?

Factoring i jego podstawowe rodzaje

Factoring jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym finansowanie bieżącej działalności i zwiększającym płynność finansową firmy. Jest to usługa, w której firma faktoringowa określana mianem faktora wykupuje od przedsiębiorstwa nazywanego faktorantem nieopłacone i nieprzeterminowane faktury. Wystawiane przez przedsiębiorcę za sprzedaż towarów lub usług.   

Factoring występuje w wielu odmianach, z których do podstawowych należą:

  • Factoring niepełny określony również mianem factoringu niewłaściwego lub z regresem.
  • Factoring pełny nazywany też factoringiem właściwym lub bez regresu oraz factoring mieszany.  

Factoring niepełny

Jest usługą, w której faktor, czyli firma factoringowa wykupuje od przedsiębiorcy, czyli od faktoranta nieprzeterminowane wierzytelności, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność odbiorcy faktury. W tym typie factoringu stroną nadzorującą terminową płatność jest przedsiębiorca. Zatem w sytuacji, w której kontrahent nie reguluje terminowo zobowiązania, faktorant jest obowiązany do zwrotu pobranej zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej płatności przez kontrahenta, w terminie określonym umową.  

Factoring właściwy

Jest formą finansowania, w której firma factoringowa przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za potencjalną niewypłacalność kontrahenta. Faktorant otrzymuje środki finansowe z tytułu wystawionej faktury wysokości 80% – 90% wartości kwoty wynikającej z dokumentu. I w przypadku braku zapłaty przez odbiorcę faktury nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki. Ponieważ w tym przypadku faktor dochodzi roszczeń już we własnym zakresie.  

Factoring mieszany 

Jest usługą, która zawiera w sobie elementy factoringu pełnego i niepełnego. W przypadku zawarcia umowy na factoring mieszany faktor, czyli firma faktoringowa ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta do wysokości kwoty określonej umową faktoringową. Natomiast po przekroczeniu określonego umową limitu, umowa automatycznie przekształca się w factoring niepełny. I odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorcy faktury ciąży już na faktorancie, czyli na przedsiębiorcy. Oczywiście z chwilą przekształcenia umowy w factoring z regresem otrzymana przez przedsiębiorcę zaliczka podlega zwrotowi w przypadku niewypłacalności partnera biznesowego, w terminie określonym umową.  

Factoring formą zabezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahentów

Factoring właściwy jako forma finansowania zabezpieczająca jednocześnie faktoranta przed brakiem zapłaty za sprzedaż bądź wykonaną usługę jest jedną z najdroższych form factoringu. Jednakże korzyść wynikająca z zabezpieczenia finansowego jest bezpiecznie wartością dodaną wartą odrobinę większych kosztów. Zwłaszcza że jest to forma factoringu umożliwiająca zmniejszenie presji kontrahentów na notoryczne wydłużanie terminów płatności.

 Stanowi też element zwiększający terminowość regulowania faktur. I narzędzie wpływające na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki swobodnej możliwości stosowania długich terminów płatności.  

Ponadto factoring pełny jest idealnym rozwiązaniem w przypadku działalności eksportowej. Ponieważ przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż eksportową nie ma możliwości weryfikacji nowych odbiorców, co stwarza zagrożenie utraty płatności za sprzedany towar. Zwłaszcza że dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów jest zdecydowanie mocniej skomplikowane niż w przypadku rodzimych partnerów biznesowych.  

Wniosek

Factoring jest bezsprzecznie usługą niosącą szereg wymiernych korzyści. Dotyczy to zwłaszcza factoringu pełnego, który stanowi jednocześnie formę ubezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahenta. Dlatego bezsprzecznie warto zapoznać się szczegółowo z zasadami factoringu na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktoring/. Rzetelne informacje zawarte w witrynie internetowej bezsprzecznie pozwolą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą wyboru rodzaju factoringu, którym może okazać się właśnie faktoring pełny.