2024-04-23

Podstawowe rodzaje odprawy celnej

odprawa celna

Międzynarodowy transport towarów odbywa się na ściśle określonych zasadach. Przywożąc poszczególne produkty z terytorium państwa trzeciego na teren kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub wywożąc je w odwrotnym kierunku, dany przedsiębiorca staje się odpowiednio importerem lub eksporterem. Dobra takie obowiązkowo muszą przejść konkretne procedury celne. Koniecznie dowiedz się, czym jest odprawa celna oraz jakie są jej rodzaje.

Odprawa celna – co to takiego?

Mianem odprawy celnej określa się szereg czynności, które należy zrealizować w ramach przeprowadzanego postępowania celnego. Działania te ukierunkowane są na przejęcie towaru przewożonego przez granicę danego kraju albo wspólnego obszaru celnego. Szczegółowe kontrole celne całości przywiezionego towaru lub poszczególnych jego partii przeprowadza się przede wszystkim w celu zabezpieczenia międzynarodowego obrotu towarami. Zwraca się przy tym uwagę na wytyczne zawarte w dokumentach prawnych i umowach przyjętych na szczeblu międzynarodowym. Procedury celne służą także weryfikacji przywiezionych dóbr pod kątem możliwości swobodnego handlowania nimi na terenie danego państwa.

Co istotne, importer nie musi wcale brać udziału osobiście we wszystkich czynnościach celnych ani zajmować się załatwianiem różnorodnych formalności z tym związanych. Obowiązki te może on bowiem scedować na profesjonalnego agenta celnego, zatrudnionego w takiej firmie, jak MAXIMUS. Wyspecjalizowane agencje celne zajmują się m.in. przygotowywaniem niezbędnej przy odprawie dokumentacji, a także dokonywaniem zgłoszeń celnych i obliczaniem wysokości należności przywozowych.

Różne rodzaje odprawy celnej

Odprawę celną można klasyfikować na różne sposoby. Najpopularniejszą typologią jest podział tego typu odpraw na trzy rodzaje. Są to kolejno:

  • odprawa czasowa – zwana też warunkową; dochodzi do niej wówczas, gdy przywieziony z zagranicy towar zostanie po pewnym czasie odesłany do miejsca, skąd przyjechał (dotyczy to np. produktów wystawionych na targach);
  • odprawa ostateczna – po odprawie pozostaje na miejscu i nie trafia już za granicę;
  • odprawa odroczona – mówi się o niej wtedy, gdy obowiązki jednego urzędu celnego zostają przejęte przez inną instytucję.

Druga klasyfikacja odprawy celnej uwzględnia jej podział na odprawę zwykłą oraz uproszczoną. W pierwszym przypadku agenci, w których zakresie kompetencji mieści się obsługa celna, dostarczają urzędowi komplet dokumentów. Druga natomiast nastawiona jest na przyspieszenie procedur, np. poprzez realizację określonych czynności na miejscu.